Formularz - Synthos SyVento

Formularz

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest SyVento sp. z o.o. (dawniej: SYNTHOS CARE Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą w Oświęcimiu 32-600 przy ul. Chemików 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000885796 posiadającą numer REGON 367050485, NIP 549-244-69-96, kapitał zakładowy w wysokości: 1 500 000,00 zł.

2. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: synthos-pl@synthosgroup.com.

3. W celu zagwarantowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z wyznaczonym przez Synthos Inspektorem pod adresem: dpo@synthosgroup.com..

4. Warunki przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności.