Synthos SyVento

PRO DUKTY

BADANIA I ROZWÓJ

Zespół badawczy SyVento ulokowany jest w Jagiellońskim Centrum Innowacji w Krakowie, gdzie korzystając z głębokiej wiedzy z dziedziny biotechnologii i nanotechnologii rozwija zaawansowane systemy nośników substancji aktywnych dedykowanych kosmetykom, suplementom diety i farmaceutykom.

Formularz kontaktowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (32600), przy ul. Chemików 1.

1. Wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000038981, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 39 697 500,00 zł, w całości wpłaconym, NIP: 5490002108, REGON: 070472049, zwana dalej „Synthos” lub „Administratorem”.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą dedykowanego formularza kontaktowego, znajdującego się w serwisie w zakładce „Kontakt” lub poprzez adres mailowy: marketing@synthosgroup.com.

3. W celu zagwarantowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z wyznaczonym przez Synthos Inspektorem pod adresem: dpo@synthosgroup.com.

4. Warunki przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności.

SyVento sp. z o.o. (dawniej: SYNTHOS CARE Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)


ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com